Polityka prywatności

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ochrona danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej www.imbpower.pl jest naszym priorytetem. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i umożliwi Państwu zapoznanie się z procesem ich przetwarzania.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest: IMB POWER EV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowe Bielice, pod adresem: ul. Piwonii 33, 76-039 Biesiekierz, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001011504, posiadająca numer NIP: 6692570187, numer REGON: 524084451, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł

Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) niniejszym informuje, że:
a) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IODO) w osobie: Justyna Pawelec-Imbierska,
b) z IODO można skontaktować się poprzez e-mai: justyna@imbpower.pl bądź listownie na adres: ul. gen. J. Hallera 38/17, 75-736 Koszalin w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że Polityka jest na bieżąco weryfikowana z aktualnym stanem prawnym i w razie potrzeby aktualizowana. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, przy czym na dole serwisu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. ADO wskazuje, że przyczynę zmian mogą stanowić również w szczególności okoliczności takie jak: rozwój technologii internetowej i rozwój Strony www. Każdy Użytkownik strony www. obowiązany jest zaznajomić się z aktualną wersją Polityki.

 

§2 DEFINICJE

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie pod adresem www.imbpower.pl i korzystający z niej.

Dane osobowe – wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym: www.imbpower.pl.

Formularz – pola widoczne na graficznym interfejsie użytkownika na Stronie, umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. kontaktu z Użytkownikiem.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dobrowolność
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady oznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań np. kontaktu z Użytkownikiem. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
ADO informuje, że może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:
– personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, numer NIP, REGON;
– dane udostępniane za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn;
– dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu;
– informacje o aktywności, takie jak informacje na temat działań Użytkowników i tego, z których elementów naszej oferty najczęściej Państwo korzystają, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp.;
– inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i innych produktów;
– informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

3. Sposoby zbierania danych osobowych
Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie rejestracji na nasze Usługi lub w ramach realizacji umowy skutkują przetwarzaniem przez ADO danych osobowych.
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty. ADO informuje również o stosowaniu technologii zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie czy logi.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika
a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:
– wykorzystywania cookies na Stronie i podstronach,
– zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora,
– przechowywania komentarzy na Stronie internetowej,
– kontaktu telefonicznego zmierzającego do przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego,
– zarządzania stroną internetową i innymi stronami oraz grupami na zewnętrznych platformach, np. na facebooku.
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:
– przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika;
– zarządzania kontem i rejestracja użytkownika
– rozpatrzenia reklamacji,
– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi,
– na żądanie Użytkownika, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie.
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:
– prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO i innymi przepisami,
– realizacji reklamacji Użytkownika, odstąpienia od umowy,
– realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:
– obsługi poczty email w celach archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów,
– analitycznym, polegającym, między innymi, na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, cookies Google Analytics zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach,
– badania satysfakcji z oferowanych usług,
– w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem,
– dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług,
– marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich,
– tworzenia własnych baz danych Użytkowników,
– obsługi fanpage pod nazwą IMB POWER na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami oraz na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami, w celu obsługi profilu na LinkedIn i wchodzenia w interakcje z użytkownikami,
– kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych typu Facebook LeadsAds lub Facebook Custom Audience, You Tube oraz kierowania remarketingu co polega na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową).

5. Czas przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków jedynie przez zasadnie potrzebny okres. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, ADO podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie. Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie zgody, przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, chyba że wcześniej użytkownik wycofa zgodę na ich przetwarzanie.

Dane osobowe, które przetwarzane są z uwagi na niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie – będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub jeśli jest to uzasadnione, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Użytkownikiem – w zależności, który okres jest dłuższy. Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO -będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
Dane statystyczne – będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu. Dane przetwarzane, które przetwarzane są w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń. Dane osobowe, które gromadzone są przez Facebook (takie jak w szczególności historia wpisów, historia konwersacji w aplikacji Messenger, historia aktywności w aplikacji Instagram) podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

6. Dane dzieci
W sytuacji, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, nie powinien korzystać ze Strony www.imbpower.pl. ADO jest uprawniony podjąć uzasadnione starania by zweryfikować, czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej. ADO może również podjąć uzasadnione działania, by ustalić czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem wyraziła zgodę na jego aktywność, w szczególności na składanie zamówień.

7. Odbiorcy Danych Osobowych
a) W celach dostarczania Państwu możliwie najlepszych Usług oraz zapewnienia rozwoju Strony, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta ADO w związku z prowadzeniem Strony.
b) Z uwagi na korzystanie przez ADO z usług Google czy Facebooka, dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom odbywa się wyłącznie wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa oraz gdy podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim ADO przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W ramach prowadzonej przez ADO działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
Instagram – https://privacycenter.instagram.com/
LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy

przy czym ADO zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

c) Gdy ADO przekazuje dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, zawiera z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO). Dzięki ADO zachowuje kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych – dane te przetwarza.

Obecnie dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom
podmiotów:
– dostawca hostingu,
– podmiot świadczący usługi księgowe,
– dostawca systemu do wystawiania faktur,
– podmiot świadczący usługi techniczne związane z utrzymaniem serwisu, w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego,
– podmiot świadczący usługi marketingowe,
– podmiot świadczący usługi marketingowe za pomocą narzędzie marketingowych – w szczególności Google Analytics by Google LLC;
– Poczta Polska SA oraz firmy kurierskie (co może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdyby Użytkownik zakupił produkt fizyczny i zażądał jego dostarczenia pod konkretny adres),

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również organom administracji rządowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kiedy wynika to z naszych obowiązków prawnych.

8. Uprawnienia Użytkownika
ADO przestrzega praw Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z praw tych mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami. Poniżej przedstawiono krótki opis przysługujących Państwu praw.
Prawo dostępu – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Oznacza to, że w każdej chwili, kontaktując się z nami, mogą Państwo poprosić o informacje na temat danych zarejestrowanych na Państwa temat
Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niepełne, możecie Państwo żądać, aby ADO sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możecie Państwo domagać się od ADO, ich usunięcia oraz poinformowania osoby, której dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Obejmuje to prawo żądania, aby dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności gdy według Państwa jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez ADO. Przyczyny sprzeciwu winny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionej podstawy prawnej.
Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania Państwa danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych ADO może przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.
Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że mogą Państwo w każdym momencie złożyć skargę do właściwego organu tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do wycofania zgody – oznacza, iż przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; np. po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

ADO zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do pełnej treści RODO. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/83/155

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do ADO poprzez adres e-mail justyna@imbpower.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez ADO. ADO informuje, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że zgodnie z RODO, zasadnym będzie wydłużenie tego terminu.

9. Profilowanie danych osobowych
ADO informuje niniejszym, iż dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mają wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

ADO informuje ponadto, że w ramach Strony wskutek technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty (umożliwia dopasowanie treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika). W żadnym razie nie powinno to mieć wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Użyte informacje są anonimowe i nie podlegają kojarzeniu z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one jedynie z danych statystycznych.

ADO wskazuje, że każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania,
jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

 

§ 4. COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Cookies
Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Więcej na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies1.

2. Narzędzia społecznościowe
Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje również jako narzędzia społecznościowe technologie śledzące:
– wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn (przy czym Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany będzie do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Po odesłaniu, Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage ADO, znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści). Poprzez wtyczkę Użytkownik ma możliwość bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach – wówczas Serwisy te uzyskają informacje,
że odwiedzacie Państwo stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza niniejszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o wizycie może zostać zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych, przy czym nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, to serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

3. Narzędzia analityczne i marketingowe
Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje również narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics i Facebook Pixel.

a) Szczegóły dotyczące usługi Google Analytics są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W razie zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) Piksel Facebooka stanowi umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Celem kierowania do Użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań na Stronie internetowej, ADO zaimplementował w ramach Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze Strony internetowej w zakresie przeglądanych stron. Informacje zbierane od Użytkownika poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe, niemniej Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook – oraz wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich możecie Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Z poziomu swojego konta na Facebooku możecie Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Działania w tym zakresie oparte są na prawnie uzasadnionym interesie ADO w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

4. Logi serwera
Korzystanie ze strony skutkuje przesyłaniem zapytań do serwera, na którym osadzona jest niniejsza strona internetowa. Poszczególne zapytania skierowane do serwera zapisywane będą w logach serwera, które obejmują w szczególności adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik, datę i czas serwera. Dane zapisane w logach serwera nie będą natomiast kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. ADO informuje, że będzie je wykorzystywał jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych oraz że nie będzie ich ujawniał – poza osobami upoważnionymi przez ADO do administrowania serwerem.

5. Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na niniejszej Stronie mogą zawierać osadzone treści (w szczególności filmy np. z YouTube, artykuły czy grafiki). Osadzone treści z innych witryn internetowych zachowują się analogicznie do sytuacji, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i śledzić interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem.

 

§ 5. OBECNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH

Administrator informuje niniejszym, iż posiada profile w serwisach społecznościowych:
– Facebook,
– Instagram,
– YouTube2,
na których publikuje informacje dotyczące jego bieżącej działalności. Administratorzy powyższych serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Państwa zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów. Administrator informuje ponadto, że stosuje wtyczki serwisów społecznościowych, przy
czym za pomocą przycisków „Udostępnij” użytkownik może udostępnić treści w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, pod warunkiem, że jest zalogowany w tych serwisach. Właściciele tych serwisów mogą być w stanie połączyć Państwa aktywność w Serwisie z Państwa kontem w ich portalach. W związku z tym, Administrator informuje, że w pewnym zakresie może dochodzić do współadministrowania Państwa danymi przez Administratora i te podmioty. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Facebooka w tym zakresie znajdują się pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/technology_terms

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z niniejszej Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

3. Informacje o ochronie danych osobowych dla osób odwiedzających fanpage Strony w mediach społecznościowych zawarte są w stosownych Klauzulach informacyjnych, które zostają udostępniane bezpośrednio przez administratora w ramach odpowiedniego fanpege’u.

4. Administrator przygotował osobną politykę dla plików cookies, którą można znaleźć
pod adresem:

© 2024 IMB POWER - imbpower.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin